Vernisaj “Political Bestiary”

Foto credit: Cristian Ardeleanu, Anton Stanculescu, Claudiu Iozon, Mihnea Irimia, Daniel Constantinescu.