APEL PENTRU PARTENERI/ CALL FOR PARTNERS

02.07.2021

Organizatorul: NeoArt România

Termen limită de trimitere a aplicației: 30.07.2021/ ora 24:00 pe adresa contact@neoartromania.ro

Asociatia culturală NeoArt Romania caută parteneri pentru a aplica in cadrul apelului de proiecte organizat de RoCultura intitulat “Consolidarea antreprenoriatului cultural și dezvoltarea audienței și a publicului”. Propunerea de înscriere, stART. New Frontiers – Sustainability in Art and Design, vizează  crearea unei platforme ineractive online, dezvoltată pe două directii principale:

– Să conecteze profesioniști și alți lucrători din domeniul artelor vizuale, design-ului, formatori și antreprenori, în scopul de a găsi noi soluții creative, concentrate exclusive pe sustenabilitate. Platforma este menită să susțină dialogul cultural dintre artiștii si managerii culturali implicați în proiect, care să generand o serie de expozitii fizice cu prezentarea platformei și a exponatelor create în cadrul proiectului, precum și un schimb de bune practici.

– Să faciliteze creșterea zonei de antreprenoriat cultural atât prin cursuri, studii de caz și prin sprijinirea IMM-urilor, prin expoziții care să dezvolte noi instrumente de lucru cât și noi metode de abordare a creativității artistice prin utilizarea sustenabilitații și utilizarea noilor tehnologii. Proiectul promite un conținut cultural innovator și bune practici care pot fi folosite, și ulterior implementate, la scară largă.

Durata proiectului: 12 luni

Parterul trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

a. are calitatea de persoană juridică înregistrată în statul de proveniență conform legislaţiei aplicabile;

b. se încadrează în una dintre următoarele categorii:

A. Parteneri de proiect din România:

– orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din prezentul Ghid, cu personalitate juridică, înființată în România, a cărei activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare;

B. Parteneri de proiect din statele donatoare:

– orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizație neguvernamentală, astfel cum este definită la capitolul 5 din prezentul Ghid, cu personalitate juridică, înființată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală este în sectoarele culturale și creative (astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013), conform documentelor statutare/ constitutive/ de înființare;

Selecția se va face pe baza evaluării portofoliului potențialului partener, în funcție de relevanța sa în concordanță cu obiectivele proiectului propus în cadrul aplicației.

*******************************************************

Organizer: NeoArt Romania

Deadline: 30.07.2021 on contact@neoartromania.ro

The cultural association NeoArt Romania is looking for partners to apply in the call for projects organized by RoCultura entitled „Strengthening cultural entrepreneurship and developing the audience and the public.” Our application proposal, stART. New Frontiers – Sustainability in Art and Design, aims to create an interactive online platform, developed in two main directions:

– To connect professionals and other workers in the field of visual arts, design, trainers and entrepreneurs, in order to find new creative solutions, focused exclusively on sustainability. The platform is meant to support the cultural dialogue between the artists and cultural managers involved in the project, generating a series of physical exhibitions with the presentation of the platform and the exhibits created within the project, as well as an exchange of good practices.

-To facilitate the growth of the area of ​​cultural entrepreneurship both through courses, case studies and SME support, through exhibitions that develop new working tools and new methods of approaching artistic creativity through the use of sustainability and the use of new technologies. The project promises innovative cultural content and good practices that can be used, and subsequently implemented, on a large scale.

Project duration: 12 months

The ground floor must meet the following requirements:

a. has the quality of a legal person registered in the state of origin according to the applicable legislation;

b. falls into one of the following categories:

A. Project partners in Romania:

– any public or private entity, commercial or non-commercial, including a non-governmental organization, as defined in Chapter 5 of this Guide, with legal personality, established in Romania, whose activity is, inter alia, in the cultural and creative sectors (as are defined in EU Regulation No 1295/2013), according to the statutory / constitutive / founding documents;

B. Project partners from donor states:

– any public or private entity, commercial or non-commercial, including a non-governmental organization, as defined in Chapter 5 of this Guide, with legal personality, established in one of the donor States, whose main activity is in the cultural and creative sectors (as are defined in EU Regulation No 1295/2013), according to the statutory / constitutive / founding documents;

The selection will be made on the basis of the evaluation of the portfolio of the potential partner, depending on its relevance in accordance with the objectives of the project proposed in the application.